ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ชั้น 3)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-7552
โทรสาร 0-5391-7548
อีเมล cenpi@mfu.ac.th