ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
อาคารปฏิบัติการ 6 (S6 ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-7552
โทรสาร 0-5391-7548
อีเมล cenpi@mfu.ac.th