หน่วยวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
วิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฝึกอบรม 
วิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือนวัตกรรม ที่พร้อมจะต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแก่ภาคเอกชน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

ฝ่ายบริการวิเคราะห์ทดสอบ 
บริการวิชาการและรับวิเคราะห์ทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งตามมาตรฐาน OECD GLP Cytotoxicity และ NON OECD GLP ซึ่งรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการใช้ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและคุณภาพของผลิตภัณฑ์