เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงาน

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ก่อตั้งปี 2559 และเป็นศูนย์ฯ 1 ใน 8 ศูนย์ ภายในสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและความงาม โดยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางของประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง


ปณิธาน

    สร้างคน สร้างความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน


วิสัยทัศน์

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นหน่วยงานในการผลิต พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ ตลอดจนรับบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน


พันธกิจ

  • เป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • เป็นหน่วยงานในการให้บริการวิชาการที่มีมาตรฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

- Harmonization (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

O - Opportunity (ให้โอกาส และสร้างโอกาส)

P - Potential (มีศักยภาพในการพัฒนา)

E - Ethic (มีคุณธรรม)