เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ก่อตั้งปี 2559 และเป็นศูนย์ฯ 1 ใน 8 ศูนย์ ภายในสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและความงาม โดยนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาต่อยอดเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางของประเทศและเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูง


ปณิธาน

มุ่งสร้างคน สร้างความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


วิสัยทัศน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และรับบริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน


ภารกิจหลัก

  • เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในด้านต่างๆ
  • เป็นห้องปฏิบัติการด้านบริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในระดับภูมิภาค
  • เป็นหน่วยงานในการแสวงหาทุนเพื่องานวิจัย เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์
  • วัตถุประสงค์และพันธกิจอื่นตามที่จะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย