บริการวิเคราะห์ทดสอบ

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดยมีบริการดังต่อไปนี้

ลำดับ
รายการวิเคราะห์
วิธีทดสอบ
สารมาตรฐาน
1
Antioxidant Activity
1.1 DPPH test
DPPH assay
Trolox
1.2 ABTS test
ABTS assay
Trolox
1.3 FRAP test
FRAP assay
Trolox
2
Anti Tyrosinase Activity
based on Dopachrome method
Kojic acid
3
Total Phenolic Content
based on Folin-ciocalteau method
Gallic acid
4
Total Flavonoid Content
based on ALCl3-colormetric method
Quercetin
5
Total Tannin content
5.1 Total Condensed Tannin Content
based on HCL-vanillin method
Catechin
5.2 Total Hydrolyzed Tannin Content
based on Folin-ciocalteau method
Gallotannin
6
Total Anthocyanin Content
based on pH differential method
Cyanidin-3-glucoside
7
Total Carbohydrate Content
based on Phenol-sulfuric acid method
Glucose
8
Total Protein Content
based on Bradford or Biuret methods
Bovine serum albumin

หมายเหตุ :

    1. หากตัวอย่างเป็นของแข็ง ควรมีน้ำหนัก ≥ 5 mg.

    2. หากตัวอย่างเป็นของเหลว ควรมีปริมาตร ไม่น้อยกว่า 1 ml.

    3. ตัวทำละลายที่ใช้คือ DMSO หรือผู้ขอรับบริการต้องระบุตัวทำละลายที่สามารถละลายตัวอย่างได้ทั้งหมด

    4. ในกรณีต้องการทดสอบ IC50 ตัวอย่างต้องผ่านการทดสอบ +/- ก่อนและมีผลเป็น + เท่านั้น

    5. ค่า IC50 คิดราคา 5 เท่าของราคาปกติ

    6. รายงานผลในหน่วย mg standard/g sample
        (ยกเว้นรายการทดสอบ Anthocyanin รายงานผลในหน่วย mg cyaniding-3-glucoside equivalentss/L)