บุคลากร

อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล
นักวิจัย
อีเมล: prinyaporn.pra@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053 917 551

 

นางสาวจันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล: junniphaphorn.nim@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053 917 551

 

นางสาวพรชนิตว์ วงศ์นิติธร
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล: pornchanit.von@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053 917 551

 

นางสริญญา ศุภเวช
เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: sarinya.som@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053 917 551

 

ตำแหน่งว่าง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
อีเมล: - @mfu.ac.th
โทรศัพท์. -

 

นางสาวศิริรัตน์ กันธิยะกาศ
พนักงานธุรการ
อีเมล: sirirat.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053 917 552