บุคลากร

อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
รักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นางสาวปริญญาพร ปราชญ์เมธีกุล
นักวิจัย
อีเมล prinyaporn.pra@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 551
นางสาวจันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล junniphaphorn.nim@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 551
นางสาวพรชนิตว์ วงศ์นิติธร
นักวิทยาศาสตร์
อีเมล pornchanit.von@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 551

นางสริญญา ศุภเวช
เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล sarinya.som@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 551
นางสาวศิริรัตน์ กันธิยะกาศ
พนักงานธุรการ
อีเมล sirirat.kan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 552
นางสาวพรรณทิวา ยานางิดา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
อีเมล puntiwa.yan@mfu.ac.th
โทรศัพท์ 053 917 551