การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแถลงนโยบาย และประกาศใช้ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 45001

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุมทบทวนการบริหารระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกิจกรรมแถลงนโยบาย และการประกาศใช้ระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 2 และห้องประชุม E4A 509 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และนำมาตรฐานตามข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001 – 2561 (ISO 45001 : 2018) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (on the job training) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ความรู้รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ

ที่มา : stic.mfu.ac.th/stic-news/stic-news-detail/detail/News/7955.html

 |   |  276 ครั้ง