อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ดำเนินกิจกรรม U2T for BCG

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

           วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นำโดยอาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้ากิจกรรมแชมพูบำรุงเส้นผมและช่วยปิดผมขาวจากสมุนไพรตำบลท่าสุด และอาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะทำงาน U2T ตำบลท่าสุด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การจัดทำฉลาก และสาธิตการบรรจุผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตำบลท่าสุด โดยนำเทคโนโลยีในการเตรียมสารสกัดธรรมชาติจากชุมชน เช่น ดอกอัญชัน บอระเพ็ด กาแฟสด ว่านหางจระเข้ มะกรูด เป็นต้น ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์ สรรพคุณเด่นเฉพาะที่แตกต่างกันมาเป็นส่วนผสมแชมพูสมุนไพรสูตรปกปิดผมขาว ตำบลท่าสุด โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ได้มีส่วนรวมในการดำเนินโครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการและอื่นๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อาทิ การบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงบริการอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

           ทั้งนี้ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การคิดค้นพัฒนาสูตรแชมพูให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรตำบลท่าสุด นำโดย นางสาวธนพร วงค์เขื่อน (ประธานกลุ่ม) เพื่อต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ U2T ตำบลท่าสุด และพร้อมนำผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรสูตรปกปิดผมขาวตำบลท่าสุดนำออกสู่การตลาดต่อไป

 |   |  60 ครั้ง