กิจกรรม รองอธิการบดีพบประชาคมวิจัย มฟล. "ทิศทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม"

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมกิจกรรม รองอธิการบดีพบประชาคมวิจัย มฟล. "ทิศทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงทิศทางและแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยสำหรับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับการขอรับทุนวิจัย ต่อไป

ที่มา : research.mfu.ac.th/rs-newsresearch/rs-detail/detail/News/7099.html

 |   |  153 ครั้ง