บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์’

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์’  ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการอบรมทั้งส่วนการฟังบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม โดยวิทยาการวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา ประธานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธี พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก และ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง แสงแข ชำนาญวนกิจ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย, หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, กระบวนการขอความยินยอม การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอและการรักษาความลับ, จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์, บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เป็นต้น 

     ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีงานวิจัยในมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ให้ความเคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพัฒนาและประกาศใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOP) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับ พ.ศ. 2562

     ในการนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมจึงได้ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ในการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วภาคเหนือตอนบนและผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

| ผู้เขียนข่าว Pornchanit Vongnititorn | อ่านข่าวทั้งหมด 415 ครั้ง