แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Center of Excellence in Natural Products Innovation) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ (Excellent Center for Cosmetic and Wellness) นั้น ในการนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ (Excellent Center for Cosmetic and Wellness) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Center of Excellence in Natural Products Innovation) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

| | อ่านข่าวทั้งหมด 438 ครั้ง