ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2021 Virtual Event

หมวดหมู่ข่าว: cenpi-ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด MFU Innovation Day 2021 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event และบางรายการจัด On-site โดยพิธีเปิดกิจกรรมมีขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน และมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  ‘Transfoming University for the Future’ 

          โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ ได้มีการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมในการแสดงผลงานนวัตกรรม อาธิเช่น  อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดผักบุ้งที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผม อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่เป็นส่วนประกอบ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดต่อเนื่อง 3 วัน ผ่านการ Live Streaming รับชมและร่วมกิจกรรมได้ทางเพจ Facebook MFU Innovation Day หรือผ่านระบบ Virtual Event ได้ที่ innovation.v-tropolis.com ได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

          อธิการบดี ได้กล่าวในการเปิดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสในการนำไปสู่ความร่วมมือต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมในวันนี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยส่วนบริหารงานวิจัยทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมทุกภาคส่วน และส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงภารกิจในการส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


          โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอรับความคุ้มครองจำนวน 171 ผลงาน และได้สนับสนุนให้พัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 37 ผลงาน โดยมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผลงานด้านสุขภาพและความงามที่เกี่ยวข้องกับเครื่อสำอาง สารสกัด และสมุนไพร รวมถึงผลงานด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ และการออกแบบต่างๆ 

ที่มา: https://mfii.mfu.ac.th/mfii-news/mfii-newsdetails/detail/News/12723.html

 |   |  120 ครั้ง